Samenvallen ziekte en ontslagaanvraag UWV
Door: Mulders Advocaten arbeidsrecht.

Een werkgever mag een zieke werknemer niet ontslaan. Dit zogenaamde “opzegverbod” is bepaald in artikel 7:670 lid 1 BW. Het komt echter voor dat een werknemer gebruik maakt van deze bescherming om zich bij ontslag snel nog even ziek te melden. De werkgever heeft dan een opzegverbod en kan de werknemer niet meer ontslaan.

In de wet is om die reden geregeld dat het opzegverbod niet geldt indien de werknemer op de hoogte was van de bij het UWV aangevraagde ontslagvergunning. Een logisch verhaal, immers de werknemer heeft zich pas ziek gemeld nadat het UWV de vergunningaanvraag heeft ontvangen. Het gaat het hier dan ook om een antimisbruikbepaling die moet voorkomen dat werknemers aan een opzegging kunnen ontkomen door te ‘ziek vieren’.

Maar let op! Dit geldt niet altijd. Volgens de wet is niet het tijdstip van de ziekmelding, maar de aanvang van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte relevant. Dat onderscheid kan van belang zijn, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter uit 2001. Deze oordeelde dat, zelfs al is de ziekmelding ruimschoots na ontvangst van de opzegvergunning gedaan (meer dan drie weken nadien) tóch het opzegverbod kan gelden, als door een deskundige achteraf wordt geoordeeld dat de werknemer ten tijde van de aanvraag als arbeidsongeschikt moest worden beschouwd.

Ziekmelding op de dag dat het UWV de aanvraag ontslagvergunning ontvangt.

Een ander onderwerp van discussie is de ziekmelding op de dag dat het UWV de aanvraag voor een ontslagvergunning ontvangt. In een toelichting op de wettekst is aangegeven dat, als de werknemer ziek wordt op dag waarop het UWV het ontslagverzoek ontvangt, het belang van de werknemer voorgaat en dus het opzegverbod geldt.

Deze regel wordt echter niet altijd consequent toegepast. Zowel de kantonrechter in Haarlem en Amsterdam bepaalde dat, ook al meldde de werknemer zich ziek op dezelfde dag als het UWV de ontslagaanvraag ontving, er toch geen sprake hoefde te zijn van een opzegverbod.

Het Hof ’s-Hertogenbosch daarentegen, heeft recentelijk weer letterlijk de toelichting op het wetsartikel gevolgd. De werknemer die ziek wordt op dezelfde dag als dat het UWV het verzoek om een ontslagvergunning heeft ontvangen kan zich terecht beroepen op het opzegverbod. Dat de werknemer zich pas ziek meldde nadat de werkgever aan hem had meegedeeld dat een ontslagvergunning voor hem was aangevraagd, veranderde daar niets aan.

Conclusie en oplossing.

Gezien het feit dat de rechterlijke macht hier geen vaste lijn in volgt, ligt er een risico in het aanvragen van een ontslagvergunning na, of onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de werknemer. Immers, de werknemer kan zich na de mededeling ziek melden.

Dit kan eenvoudig voorkomen worden door de werknemer pas een dag na het aanvragen van de ontslagvergunning in te lichten over het ontslagvoornemen. In dat geval zal de ziekmelding altijd te laat zijn.

Kortom: “timing is everything”, zeker voor het moment waarop een werkgever zijn werknemer informeert over een ingediende ontslagaanvraag bij het UWV.

Mocht U naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben dan kunt U contact opnemen met ons kantoor via 0475-419419 of via jeroen@mulders-advocaten.nl

Bron: JAR 272, 15.