Incassokosten consumenten aan banden!
1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) van kracht gegaan. Met deze wetswijziging is de hoogte van de incassokosten gemaximeerd. De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op, of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.

Business to Consumer
De nieuwe wet verplicht een ondernemer die zaken doet met een consument tot het aanhouden van de wettelijke incassoprocedure, hier mag dus niet vanaf geweken worden. De WIK biedt dan ook een betere bescherming aan de consument, tegen te hoge incassokosten, dan de in oude situatie het geval was.

Voor de schuldeiser en de consument is het met de invoering van de WIK op voorhand duidelijk hoe hoog de incassokosten mogen en zullen zijn. Door de WIK worden incassokosten bepaald aan de hand van een staffel-systeem. De volgende staffel is van toepassing:

Over de eerste         € 2.500,-       : 15%  min. € 40,-
Over de volgende    € 2.500,-       : 10%
Over de volgende    € 5.000,-       : 5%
Over de volgende    € 190.000,-  : 1%
Over het meerdere                        : 0,5% max.  € 6.775,-

Rekenvoorbeeld: Stel de hoofdsom bedraagt: € 21.000,- de incassokosten zijn dan:

Over de eerste         € 2400,-      : € 375,-
Over de volgende    € 2.500,-     : € 250,-
Over de volgende    € 2.500,-     : € 250,-
Over de volgende    € 5.000,-     : € 50,-
Over de resterende € 1000,-      : € 10,-
Totaal                                              : € 935,-

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een, wettelijk verplichte, aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten en het verloop van de verdere procedure. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om deze de openstaande schuld, zonder extra kosten, te voldoen. Mocht de vordering voor de rechter komen dan zal deze verwachten dat het bedrijf een bewijs van ontvangst van de verplichte aanmaning door de debiteur kan leveren(bijvoorbeeld: een verzendbewijs). Daarnaast moet in de aanmaning duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

TIP: Indien U meerdere vorderingen op dezelfde schuldenaar heeft (bijvoorbeeld: meerdere maanden huur) worden de hoofdsommen bij elkaar opgeteld en de incassokosten berekend over het totaal bedrag. U dient zelf te vooraf te bepalen over welke som (maanden) U incassobehandelingen uitvoert. Indien U voor iedere maand een nieuwe aanmaning verstuurd wordt dit steeds gezien als een nieuw incassotraject en worden de incassokosten over iedere hoofdsom (maand) berekend. Op deze manier kunt U over iedere maandhuur 15% incassokosten vragen.

Business to Business
Hoewel er bij transacties met consumenten niet van de WIK mag worden afgeweken mag dit in zakelijke transacties (B2B-transacties) wel. Dit betekent echter niet dat de WIK niet van belang is voor B2B-transacties!

Bij B2B-transacties kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om, in afwijking van de consumenten-staffel, een ander percentage incassokosten overeen te komen. Dit dient U dan wel te vermelden in Uw algemene voorwaarden. Let wel, wanneer U dit niet vooraf aangeeft in Uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dan zal de rechter in veel gevallen terugvallen op de consumenten-staffel, waarmee U beduidend slechter af kunt zijn.

Wij adviseren U dan ook Uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden eens grondig onder de loep te nemen en na te gaan wat U precies heeft geregeld m.b.t. incassokosten. Zorg ervoor dat een voor U wenselijk, kostendekkend, percentage opgenomen is. De hoogte van de incassokosten dient echter wel redelijk te zijn. (Bij de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven dat een percentage van 15% bij zakelijke transacties niet ongebruikelijk is.)

Het is dus aan te raden om Uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te controleren en voormelde stappen en termijnen door te voeren in uw debiteurenbeheer, m.a.w., een strak incassobeleid te hanteren.  Mulders Advocaten kan U hierbij van dienst zijn met haar succesvolle incasso systeem.

Mulders Advocaten Incassosysteem
In ons systeem is snelheid een eerste vereiste voor effectief incasseren. Op het moment dat een betalingstermijn verstrijkt is het noodzaak dat onmiddellijk actie wordt ondernomen. De kans op volledige betaling neemt namelijk cumulatief af naarmate de tijd verstrijkt. Snel handelen is dus essentieel. Geloofwaardigheid is de tweede peiler waar het incasso systeem van Mulders Advocaten op steunt. De wanbetaler moet er van overtuigd zijn dat Mulders Advocaten doet wat zij zeggen.

Het Mulders Advocaten incasso systeem is op zodanige wijze ingericht dat een wanbetaler in 4 contactmomenten leert dat Mulders Advocaten geen loze dreigementen uit. Indien u meer informatie verlangt over het Mulders Advocaten incasso systeem of over wat een incasso advocaat voor u kan betekenen kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. J.F.E. Brandts of even kijken in onze incasso sectie.Mr. J.F.E. Brandts
jeroen@mulders-advocaten.nl
0475 419 419