Met ingang van 16 maart 2013 treedt er nieuwe regelgeving in werking die wettelijk vastlegt hoelang een betalingstermijn mag zijn.

De wet wordt ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. (2011/7/EU). Schuldeisers uit het midden en kleinbedrijf (MKB) krijgen zo meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan.De nieuwe regelgeving, bepaalt dat, indien U contractueel niets vastlegt, er uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Bij overeenkomst mag men een langere betaaltermijn overeenkomen. Echter, deze mag maximaal 60 dagen zijn.

Indien men kan aantonen dat een betalingstermijn, van langer dan 60 dagen, voor geen van beide partijen nadelig is, heeft men de vrijheid om een langere periode af te spreken, waarbinnen moet worden betaald.

Bedrijven en overheden.
Voor overeenkomsten tussen overheden en bedrijven geldt dat, onder de nieuwe regelgeving, de factuur uiterlijk binnen 30 dagen ná de factuurdatum moet zijn betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Minimum betalingstermijn
Zowel voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden, als overeenkomsten tussen bedrijven onderling, komt geen wettelijke minimum betalingstermijn. Partijen maken hierover zelf afspraken. Ook hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Geen of te late betaling.
Betaalt uw debiteur de factuur niet of te laat, dan mag u een vergoeding voor incassokosten vragen. De basis voor deze kosten vindt men in de Wet incassokosten, een regeling die in principe slechts geldt voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Indien U echter contractueel niets heeft vastgelegd zal de rechter, ook bij B2B overeenkomsten, terugvallen op de consumenten-staffel, waarmee U beduidend slechter af kunt zijn.

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Het is dan ook raadzaam om bij B2B-transacties ervoor te kiezen om, vooraf, in Uw algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, een kostendekkend, percentage incassokosten overeen te komen. De hoogte van de overeengekomen incassokosten dient, wederom, echter wel redelijk te zijn. (Bij de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven dat een percentage van 15% bij zakelijke transacties niet ongebruikelijk is.). Ook kan een minimumbedrag van bijvoorbeeld € 150,- worden overeengekomen.

Wij adviseren U dan ook Uw Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden eens grondig onder de loep te nemen en voormelde termijnen door te voeren in uw debiteurenbeheer. Een strak en goed georganiseerd incassobeleid is immers de sleutel tot een laag percentage openstaande vorderingen. Mulders Advocaten kan U hierbij van dienst zijn met haar succesvolle incassosysteem.

Mulders Advocaten Incassosysteem.
In ons systeem is snelheid een eerste vereiste voor effectief incasseren. Op het moment dat een betalingstermijn verstrijkt, is het noodzaak dat onmiddellijk actie wordt ondernomen. De kans op volledige betaling neemt namelijk cumulatief af naarmate de tijd verstrijkt. Snel handelen is dus essentieel. Geloofwaardigheid is de tweede peiler waar het incasso systeem van Mulders Advocaten op steunt. De wanbetaler moet er van overtuigd zijn dat Mulders Advocaten doet wat zij zeggen. Het Mulders Advocaten incasso systeem is op een zodanige wijze ingericht dat een wanbetaler in 4 contact momenten leert dat Mulders Advocaten geen loze dreigementen uit.