Door: Arbeidsrecht Mulders Advocaten

Een taxichaffeur (uitzendkracht) veroorzaakt een ongeluk tijdens werktijd. Vlak voor het ongeluk reed hij met ruim 160 km per uur op een weg waar slechts 80 km per uur is toegestaan. Niet bewezen is dat hij op het moment van het ongeval te hard reed. Volgens artikel 7:661 lid 1 BW kan een werknemer aansprakelijk zijn indien hij bewust roekeloos gedrag vertoont. Het Hof oordeelt dat, nu niet bewezen is dat de man tijdens het ongeval te hard reed, er onvoldoende verband is tussen de schade en de roekeloosheid. De werknemer is dus niet aansprakelijk.

Hof: wel 160 km/u rijden, geen aansprakelijkheid werknemer (7:661 BW)

Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft geoordeeld  over de vraag of een taxichauffeur,  die met zeer hoge snelheid heeft gereden bewust roekeloos heeft.De taxichauffeur werkt als  uitzendkracht voor het  taxibedrijf. De uitzendkracht heeft een taxirit uitgevoerd waarbij hij beweerdelijk, 161 km per uur zou hebben gereden. Hierbij is de taxi is, bij een rotonde, gecrasht,  waarbij de taxi behoorlijk beschadigd is geraakt.

De werkgever heeft onder meer vergoeding van de reparatiekosten  van de uitzendkracht gevorderd in een procedure bij de kantonrechter.  De kantonrechter heeft de vordering van werkgever toegewezen. De werknemer kon zich met deze uitspraak niet verenigen en is in hoger beroep gegaan.

Artikel 7:661 BW

Artikel 661 van Burgerlijk Wetboek 7 (7:661 lid 1 BW ) stelt dat  een werknemer slechts aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan werkgever toebrengt, indien deze schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. De bewijsplicht voor deze opzet en bewuste roekeloosheid ligt bij de werkgever.
Om te bepalen of sprake is geweest van bewuste roekeloosheid, is vereist dat de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karak ter van zijn gedraging.
Aangezien de werknemer vlak voor het ongeval me t 161 km per uur heeft gereden en daardoor de auto onbestuurbaar werd en uit de bocht is gevlogen stelt de werkgever dat het ongeval de werknemer is aan te rekenen. De werknemer moet zich onmiddellijk voorafgaande aan het ongeluk, gelet op deze hoge snelheid, bewust zijn geweest van het roekeloze karakter van zijn rijgedrag, reden waarom hij voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk is, aldus werkgever.Gerechtshof Leeuwarden
De kantonrechter had overwogen dat de beperking van de aansprakelijkheid van werknemers in artikel 7:661 BW niet geldt voor het aanhouden van een zodanige hoge snelheid dat geen redelijk verband meer lijkt te bestaan met de door we rkgever opgedragen werkzaamheden zodat dit niet meer valt onder de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het hof overweegt daartoe als volgt. Nu het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, is werknemer alleen aansprakelijk wanneer het ongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het hof volgt de kantonrechter niet. Het hof is van oordeel dat de gedragingen van werknemer wel tot zijn werkzaamheden behoort.Werknemer heeft weersproken vlak voor het ongeval bij het naderen van de rotonde 161 km per uur te hebben gereden en dat sprake is van bewuste roekeloosheid. Naar het oordeel van het hof is het rijden met een snelheid van 161 km per uur waar 80 km per uur is toegestaan, terwijl men een rotonde nadert, wel degelijk bewust roekeloos. Nu werknemer heeft weersproken een dergelijke snelheid vlak voor het naderen van de rotonde te hebben gereden, rust het bewijs hiervan op werkgever. Het hof heeft werkgever in de gelegenheid geste ld om dit te bewijzen.Conclusie
Indien een werkgever niet kan aantonen dat de werknemer zich onmiddellijk voorafgaande aan he t ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging dient de werkgever op te draaien voor de schade die werknemer heeft veroorzaakt. Dit geldt tevens in beginsel voor verkeersboetes, die de werkgever als kentekenhouder zijn opgelegd voor gedragingen van de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden met het voertuig van de werkgever.

Wilt U meer informatie over aansprakelijkheid van werknemers of arbeidsrecht? Stuur uw vraag naar info@mulders-advocaten.nl

bron: rechtennieuws.nl